Pandemic EBT

Cov ntawv thov raug kaw tam sim no.

Qhov txheej xwm no, hu uas P-EBT, yog pab rau cov tub ntxhais kawm ntawv uas ib txwm noj zaub mov tom tsev kawm ntawv uas yog dawb lossis tus nqi raug txo.Yog tso npe ces tseem tau txog $325 nyiaj muas noj rau txhua tus menyuam koj muaj los mus yuav zaub mov noj. Thaum koj tso npe ua ntawv thov, ces tej zaum koj kuj yuav muaj npe txais $100 ntxiv rau nyiaj muas noj Caij Ntuj So P-EBT. Tsis tas koj yuav rov tso npe rau cov menyuam uas koj twb tso npe ua ntawv thov tas lawm.

Yeej tseem yuav pub mov rau cov menyuam tuaj nqa ("grab n go") lossis zaub mov pub rau xwm ceev ntawm tej chaw uas pub zaub mov dawb sijhawm muaj tus kab mob COVID-19 uas yog los ntawm tsev kawm ntawv thiab tej chaw ua hauv zej hauv zos, tab txawm tias lawv yeej txais nyiaj muas noj P-EBT lawm.

Koj puas muaj lus nug txog P-EBT?

Kawm ntxiv txog qhov txheej xwm no.

Thaum muaj daim npav P-EBT lawm ces koj mus yuav tau zaub mov noj:

  • Tom tej kiab khw uas muab khoom noj
  • Tom tej kiag khw muab zaub farmer's market
  • Hauv online ntawm Amazon thiab Walmart

Qhov no yog ib qho txheej xwm koom tes los ntawm Minnesota Departments of Education thiab Human Services.